Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 67, c. 50-56 (2023)

УТОЧНЕННЯ ШВИДКОСТІ МЕТЕОРА ЯК ВИПАДКОВОЇ ВЕЛИЧИНИ ШЛЯХОМ ТЕОРЕТИЧНОГО РОЗРАХУНКУ ЇЇ ФУНКЦІЇ ГУСТИНИ РОЗПОДІЛУ

Павло КОЗАК, канд. фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна


Абстракт

При опрацюванні результатів одночасних двохсторонніх відео спостережень метеорів та подальшій каталогізації їх кінематичних параметрів важливе значення має точність отриманих результатів, тобто похибка кожного параметра. Найважливішою характеристикою метеора є його швидкість, оскільки саме вона впливає на точність визначення великої півосі та ексцентриситету геліоцентричної орбіти метеороїда – з одного боку, та на фізику розвитку  метеора в атмосфері – з іншого. Оскільки після розрахунку напряму вектора швидкості модулі швидкості можна шукати «незалежно» (результати будуть частково корельовані) за кожним з пунктів, пропонується використати ці обидва значення для уточнення швидкості метеора, наприклад знаходження його середньозваженого значення. Раніше ми запропонували шукати усі кінематичні параметри метеора як випадкові величини методом Монте-Карло, отримуючи  розподіли густини імовірності для кожного параметра. Оскільки при обчисленні таким способом швидкості метеора ми отримуємо два розподіли за кожним зі спостережних пунктів, то пропонується знайти їх переріз як добуток двох вхідних розподілів з подальшим нормуванням його площі на одиницю. Раніше реалізувалася схема перемноження гістограм яка була не дуже зручною оскільки давала великий розкид точок результуючого розподілу. В даній роботі пропонується використати той факт, що обидва вхідних розподіли швидкості мають з високою імовірністю нормальний тип (імовірність 0.998 в межах трьох стандартних відхилень) і використовувати множення аналітичних функцій нормального розподілу, результатом якого буде також функція Гауса. Проведено відповідні теоретичні викладки, та проведено апробацію такого підходу на індивідуальному метеорі. Показано, що схема є математично та фізично обґрунтованою та дає ефективні результати.

Ключові слова
Метеор, кінематичні параметри метеора, похибка визначення швидкості метеора, метод Монте-Карло, множення розподілів густини імовірності.

Full text PDF

DOI: