Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 61, c. 15-19 (2020)

Параметр Габбла і потенціал космологічного скалярного поля

В. Жданов, д-р фіз.-мат. наук, проф.
О. Александров, канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб.
О. Сташко, асп.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 


Абстракт
Розглянуто можливості апроксимації заданої залежності параметра Габбла H(z) від червоного зміщення z у межах моделі однорідного ізотропного Всесвіту, заповненого холодною матерією та динамічною темною енергією у вигляді скалярного поля φ з потенціалом V(φ). Отримано рівняння для параметра Габбла H(z) і скалярного поля, як функцій z для заданого потенціалу скалярного поля. Також проаналізовано випадок, коли знання H(z) дозволяє визначити V(φ) у параметричному вигляді за відомого вмісту холодної матерії та параметра кривини тривимірного простору. Розглянуто приклади “мімікрії”, коли зазначена модель імітує задану залежність H(z), отриману з інших міркувань. Зокрема, досліджено H(z) з гідродинамічної моделі з двокомпонентною темною матерією, де одна з компонент є холодною, а друга має ненульовий параметр рівняння стану. Побудовано прості аналітичні апроксимації V(φ) для інтервалу червоних зміщень пострекомбінаційної епохи.

Ключові слова
Космологія, параметр Габбла, темна енергія, скалярне поле.

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2020.61.15-19