Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 57, c. 41-47 (2018)

КОМПАКТНІ ГАЛАКТИКИ З АКТИВНИМ ЗОРЕУТВОРЕННЯМ:
ТЕПЛОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ У РАДІОКОНТИНУУМІ НА ЧАСТОТІ 1.4 ГГЦ

С. Парновський, д-р фіз.-мат. наук, проф.
І. Ізотова, канд. фіз.-мат. наук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ


Абстракт

Визначено частку теплового компонента в загальному випромінюванні в радіоконтинуумі на частоті 1.4 ГГц від193 компактних галактик з активним зореутворенням. Розподіл цієї величини є близьким до лог-нормального з медіаною між 6 % та 14 %. Частка зростає за збільшення EW(Hβ) еквівалентної ширини емісійної лінії Hβ при постійному індексу кольору g–r, або збільшенні індексу кольору g–r при постійній EW(Hβ), еквівалентній ширині емісійної лінії Hβ.
Знайдено залежність від обох параметрів одночасно. При збільшенні віку спалаху зореутворення частка теплового випромінювання зменшується. Не виявлено статистично значущої залежності від вмісту важких елементів.

 Ключові слова
Галактики з активним зореутворенням, випромінювання в радіоконтинуумі, теплове випромінювання

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2018.57.41-47