Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 54, c. 35-38 (2016)

РУХ ПРОБНИХ ТІЛ У СТАТИЧНОМУ ГРАВІТАЦІЙНОМУ ПОЛІ СФЕРИЧНО-СИМЕТРИЧНОЇ СКАЛЯРНО-ПОЛЬОВОЇ КОНФІГУРАЦІЇ В ЗАГАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

В. І. Жданов, д-р фіз.-мат. наук, проф.
Астрономічна Обсеваторія Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
КНУ імені Тараса Шевченка
О. С. Сташко, студ. фіз. ф-ту,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Абстракт
Досліджено часткові точні розв’язки спільної системи рівнянь Ейнштейна та рівнянь скалярного поля з мінімальним зв’язком та ненульовим потенціалом самодії, які описують сферично-симетричні статичні конфігурації у випадку асимптотично-плоского простору-часу за наявності голої сингулярності у центрі. Для цих розв’язків проаналізовано рух пробних тіл, що взаємодіють тільки гравітаційно. Знайдено умови, за яких існують незв’язні області стійких колових орбіт. Показано існування траєкторій з нульовим кутовим моментом, коли частинки “зависають” на певній відстані від центру.

Ключові слова
Гравітаційне поле

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2016.54.35-38