Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 53, c. 32-37 (2016)

ФОРМУВАННЯ СФЕРИЧНИХ ПОРОЖНИН В МОДЕЛЯХ ВСЕСВIТУ З ТЕМНОЮ ЕНЕРГIЄЮ

М.Ціж, асп.,
Б. Новосядлий, д-р фіз.-мат. наук, проф.
ЛНУ імені Івана Франка, Львів

Абстракт
Аналiзується еволюцiя космологiчних збурень, якi приводять до формування великих порожнин в розподiлi галактик. Припускається, що збурення є сферичними, а основнi енергетичнi складовi – випромiнювання, матерiя та темна енергiя – суцiльними середовищами з тензором енергiї-iмпульсу iдеальної рiдини, якi взаємодiють мiж собою тiльки гравiтацiйно. Рiвняння еволюцiї збурень у супутнiй до космологiчного фону системi вiдлiку для кожної iз компонент отриманi на основi рiвнянь збереження та рiвнянь Айнштайна та iнтегруються модифiкованим методом Ейлера iз заданням початкових умов на раннiй радiацiйно-домiнуючiй стадiї еволюцiї Всесвiту, коли масштаб збурення є значно бiльшим, нiж масштаб горизонту частинки. Отриманi результати iлюструють динамiку темної енергiї в областi порожнин та їїзалежнiсть вiд параметра ефективноїшвидкостi звуку темноїенергiї.

Ключові слова
динамічна темна енергія, космічні войди, космологічні збурення.

Повний текст статті в pdf

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2016.53.32-37