Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 53, c. 45-48 (2016)

КОМПАКТНІ ГАЛАКТИКИ ВИСОКОЇ СВІТНОСТІ: АПРОКСИМАЦІЇ ФУНКЦІЇ СВІТНОСТІ LOG-НОРМАЛЬНИМ РОЗПОДІЛОМ ТА ФУНКЦІЄЮ САНДЕРСА

С. Парновський, докт. фіз.-мат. наук,
І. Ізотова, канд. фіз.-мат. наук
Астрономiчна обсерваторiя Киiвського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка

Абстракт
На основі даних про випромінювання вибірки близько 800 компактних галактик високої світності в ультрафіолетовому континуумі та рекомбінаційній лінії Нα у зонах іонізованого водню розглянуто функцію світності. Показано, що функції світності галактик можуть бути задовільно описані log–нормальним розподілом або функцією Сандерса. Наведено параметри розподілів та їх довірчі інтервали.

Ключові слова
компактні галактики

Повний текст статті в pdf

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2016.53.45-48