Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія, №. 51, c. 25-27 (2014)

СПОСТЕРЕЖУВАНА ЕВОЛЮЦІЯ КОНВЕКТИВНИХ ПОТОКІВ
У СОНЯЧНІЙ ФОТОСФЕРІ (ПОЛЕ ШВИДКОСТЕЙ)

O. Баран, інж.,
М.Стоділка, д-р фіз.-мат. наук
Астрономічна обсерваторія ЛНУ імені Івана Франка

Абстракт
Досліджено еволюцію поля вертикальних швидкостей фотосферної конвекції Сонця шляхом розв’язку нерівноважної інверсної задачі переносу випромінювання за спостережуваними профілями лінії нейтрального заліза λ≈639,3нм. Профілі отримані з високою просторовою роздільною здатністю в центрі сонячного диску в спокійній області. Хвильові рухи усунені шляхом k-ω фільтрації. Проаналізовано просторові варіації вертикальної швидкості на різних висотах сонячної фотосфери (h=-25÷550км): коефіцієнт кореляції швидкостей на різних висотах зі швидкостями на h=0км суттєво зменшується в верхніх шарах фотосфери; на висотах h>200км для 12% конвективних комірок (гранул і міжгранул) відбувається інверсія швидкостей. Виявлено, що висхідні потоки, як правило, виникають в нижній фотосфері та з часом збурення поширюється вверх; низхідні потоки здебільшого зароджуються у верхніх шарах фотосфери і область збурення опускається вниз.

Ключові слова
Фотосфера, конвекція, вертикальна швидкість.

Повний текст статті в pdf