Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Astronomy, no. 67, p. 71-72 (2023)

Yuri Mykolayovych Kudrya. Necrologue


Full text PDF

DOI: