Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Astronomy, no. 62, p. 38-39 (2020)

Kruchynenko Vitaliy Grygorovych. Necrologue

A. Kazantsev, PhD

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Full text PDF