Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Astronomy, no. 56, p. 35-39 (2017)

Circular orbits around a spherically symmetric relativistic configuration in the presence of a phantom scalar field

Stashko O., stud.
Zhdanov V., prof.
Astronomical Observatory of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Abstract
We consider exact solutions of the joint system of Einstein equations and phantom scalar field equations with a special massless self-interaction potential. We studied orbits of the test bodies, which interact only gravitationally, in the space-time corresponding to these solutions. The main attention is paid to the stable circular orbits. We found conditions for existence of disjoint regions of stable circular orbits, which can be separated by regions of unstable orbits or regions of non-existence of circular orbits.

Key words
Phantom scalar field

References
Novosyadlyi, B., Pelykh, V., Shtanov,Yu.,Zhuk, A. 2013, Dark matter: Observational evidence and theoretical models, K.: Akademperiodyka, 1, 380
Yatskiv, Ya. S.,Aleksandrov, O. M., Vavylova, I. B. ta in. 2013, K.: VAITE, 264
Aleksandrov, A. N., Vavylova, Y. B., Zhdanov, V. Y. y dr. 2015, K.: NaukovaDumka, 330
Faraoni, V, 2005, Classical and Quantum Gravity, 22, 16, 3235
Fysher, Y. Z. 1948, ZhЭTF, 18, 636
Bergmann, O., Leipnik, R., 1957, Phys. Rev., 107, 4, 1157
Bronnikov, K. A., Fabris, J. C. 2006, Phys. Rev. Lett., 96, 25–id.251101
Dennhardt, H., Lechtenfeld, O., 1998, Int.J.Mod.Phys. 13, 741
Stashko, O.S., Zhdanov, V. I. arXiv –2017 [arXiv:1702.02800 [gr-qc]]
Oliveira-Neto, G., Sousa, G. F. 2008, Braz. J. Phys., 38, 573
Chowdhury, A. N., Patil, M., Malafarina, D., Joshi, P. S. 2012, Phys. Rev. D., 85,id. 104031
Bronnykov, K. A., Rubyn, S. H. 2008, Lektsyypohravytatsyy y kosmolohyy, M.: MYFY, 460
Shikin, G. N., Bronnikov, K. A. 2002, Gravitation and Cosmology, 8, 107
Nikonov, V.V., Tchemarina,Ju.V., Tsirulev, A.N. 2008, Class. Quant. Grav., 25, id.138001
Solovyev,D., Tsirulev, A.2012, Class. Quant. Grav., 29, id.055013
Guilbert, P.W., Rees, M.J. 1988, Mon. Notic. Roy. Astron. Soc., 233, 475
Lightman, A. P., White, T. R. 1988, Astrophys. J., 335, 57
Fabian, A. C., Rees, M. J., Stella, L., et al. 1989, Mon. Notic. Roy. Astron. Soc., 238, 729
Vasylenko, A. A., Fedorova, E. V., Hnatyk, B. I., Zhdanov, V. I. 2015, Kinemat. Phys. Celest. Bodies.,31, 1, 13
Fedorova, E., Vasylenko, A., Hnatyk, B. I., Zhdanov, V. I. 2016, Astronom. Nachr., 337, 1-2, 96

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2017.56.35-39