Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Astronomy, no. 56, p. 55-59 (2017)

Vocation and fate: to the 75th anniversary of A. V. Mandzhos’s birth

Alexandrov A., Ph.D.
Izotova I., Ph.D.
Astronomical Observatory of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Abstract

In November, 2017 we commemorate the 75th anniversary of the birthday of A.V. Mandzhos (1942 – 1997). Doctor of Science A.V. Mandzhos was a leader of the Astronomical observatory of the Taras Shevchenko National University of Kyiv on the application of the effects of the General Relativity in astronomy and studies of the gravitational lensing, propagation of the electromagnetic radiation in the gravitational fields, the anisotrophy of the orientation of galaxies. A.V. Mandzhos has impacted significant to the initiation and the development of the investigations on the General Relativity and astrophysics in Ukraine. The brief overview of the life and scientific activities of famous scientist A.V. Mandzhos is given in the present paper.

Key words
A. V. Mandzhos

References
Hrehul, O. Ya., Izotova, I. Yu., Kobushkin, O. P., Pavlenko, Ya. V. 2005, K.: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet», 260
Modzalevskyi,V. L. 1910, Malorossyiskyi rodoslovnyk, 3
Byriukov, P. Y. 1922, Byohrafyia L. N. Tolstoho, 4, 2, 16
Manzhos, B. 1930, M.: Rabotnyk prosveshchenyia, 332
Sukhomlynska, O. V., Antonets, N. B., Berezivska, L. D.ta in. 2005, Kyiv: Lybid, 624, 552
Hryhorieva, T. F. 2004, Za stsenariiem DPU (Kryminalna sprava “Ukrainska revoliutsiino-demokratychna spilka”), 452
http://shron.chtyvo.org.ua/Pshennikov_Oleksandr/Nevidomi_storinky_zhyttia_OP_Ohloblyna_v_arkhivnykh_dokumentakh.pdf
Shpylovyi, L. 2003, HeolohUkrainy, 3-4, 120

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2017.56.5559