Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Astronomy, no. 54, p. 21-24 (2016)

U-values of stars and galaxies from digitized astronomic negatives obtained by Baldone Schmidt telescope

I. Eglitis, Dr. phys.,
M. Eglite, MSc.,
Institute of Astronomy, University of Latvia, Riga
V. Andruk,Msc.,
L. Pakuliak
, Ph. D.
Astronomical Observatory NASU, Ukraine, Kyiv

Abstract
Digitizing and processing of several dozen Johnson U plates from the archive of 1.2 m Baldone Schmidt telescope were made. Scans were obtained using Epson Expression scanners. Image processing was made in the LINUX/MIDAS/ROMAFOT package. Obtained positional accuracy of Tycho2 stars is 0.1 ”. The precision of the characteristic curves restoration is 0.1–0.2  m.

Keywords
Stars, galaxies

References
Andruk, V.N. 1996, Kynematyka y fyzyka nebes. tel, 12, 4, 60
Andruk, V. N., Yvanov, H. A., Pohoreltsev, M. T., Yatsenko, A. Y. 2005,
Kynematyka y fyzyka nebes. tel., 21, 5, 396
Andruk, V., Pakuliak, L. 2007, Zhurnal fizychnykh doslidzhen, 11, 3, 329
Andruk, V.M., Butenko, H.Z., Yatsenko, A.Y. 2010, Kynematyka y fyzyka nebes. tel., 26, 3, 75
Andruk, V.M., Pakuliak, L.K., Yizhakevych, O.M. 2012, Visnyk KNU im.T. Shevchenka. Ser. “Astronomiia”, 48, 11
Andruk, V.N., Holovnia, V.V., Yvanov, H.A. 2016, Kynematyka y fyzyka nebes. tel., 32, 1, 56
Andruk, V.N., Pakuliak, L.K., Holovnia, V.V. 2016, Kynematyka y fyzyka nebes. tel., 32, 5, 1
Holovnia, V., Andruk, V., Yatsenko, A. 2010, Zhurnal fizychnykh doslidzhen, 14, 2, 1
Kazantseva, L.V., Shatokhyna, S.V., Protsiuk, Iu.Y. 2015, Kynematyka y fyzyka nebes. tel., 31, 1, 58
Kornylov, V.H., Volkov, Y.M., Zakharov, A.Y. y dr. Kataloh WBVR-velychyn yarkykh zvezd Severnoho neba // Pod red. V.H. Kornylova – M.: Yzd-vo Mosk. un-ta, 1991, 400
Mumynov, M.M., Kakhkharov, B.B., Yuldoshev, K.Kh. 2013, Yzvestyia HAO v Pulkove, 220, 517
Mumynov, M.M., Эhamberdyev, Sh.A., Latыpov, A.A. 2016, Yzvestyia HAO v Pulkove, 223, 339
Protsiuk, Iu.Y., Martыnov, M.V., Mazhaev, A.Э. 2014, Kynematyka y fyzyka nebes. tel., 30, 6, 54
Iatsenko, A.Y., Andruk, V.N., Holovnia, V.V. 2011, Kynematyka y fyzyka nebes. tel., 27, 5, 49
Andruk, V.M., Kharchenko, N.V., Schilbach, E., Scholz, R.-D. 1995, Astron. Nachr., 316, 4, 225
Andruk, V.M., Vidmachenko, A.P., Ivashchenko, Yu.M. 2005, Kinematics and Physics of Celectial Bodies. Suppl., 5, 413
Andruk, V.M., Golovnya, V.V., Ivanov, G.A. 2014, Odessa Astron. Publ., 27, 1, 53
Andruk, V.M., Pakuliak, L.K., Golovnia, V.V. 2015, Odessa Astron. Publ., 28, 2, 192
Andruk, V.M., Relke, H., Protsyuk, Yu.I. 2015, Odessa Astron. Publ., 28, 2, 188
Andruk, V.M., Pakuliak, L.K., Golovnya, V.V., 2015, arxiv.org/abs/1512.05535
Eglitis, I., Eglite, M., Andruk, V.M., Pakuliak, L.K. 2016, Astroplate-2016, In press.
Mermilliod, J.C. Homogeneous means in the UBV system. – Institut d’Astronomie. Universite de Lausanne, 1991.
Protsyuk, Yu.I., Andruk, V.N., Kazantseva, L.V. 2014, Odessa Astron. Publ., 27, 1, 59
Protsyuk, Yu.I., Andruk, V.N., Muminov, M.M. 2014, Odessa Astron. Publ., 27, 1, 61
Protsyuk, Yu.I., Kovylianska, O.E., Protsyuk, S.V., Andruk, V.M. 2014, Odessa Astron. Publ., 27, 1, 63
Protsyuk, Yu., Andruk, V., Mazhaev, A. 2015, Odessa Astron. Publ., 28, 2, 202
Relke, E., Protsyuk, Yu., Andruk, V. 2015, Odessa Astron. Publ., 28, 2, 211
Yizhakevich, O.M., Andruk, V.M., Pakuliak, L.K. 2015, Odessa Astron. Publ., 28, 2, 213

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2016.54.21-24