Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Astronomy, no. 52, p. 43-47 (2015)

Sunspot group indices for long-term prediction of geomagnetic activity

N. Lozitska, Ph. D. in Phys. and Math. Sci.,
V. Efimenko, Ph. D. in Phys. and Math. Sci.
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Abstract
The solar-terrestrial relations were studied at intervals of ten years on materials of ground-based observations of the solar photosphere andinternational geomagnetic activity data. We have obtained evidence of synchronous secular variation of magnetic field, area and length of large sunspot groups, which together with their parameters of 11-year variations and correlations with geomagnetic indices allow us to predictgeomagnetic perturbation level in the next cycle of solar activity.

Keywords
solar activity, cycle of solar activity, sunspots groups, predict of geomagnetic activity

References
Babyi, V.P., Efymenko, V.M., Lozytskyi, V.H. 2011, Kynematyka y fyzyka nebes. tel,27,4, 48
Vytynskyi, Iu.Y. 1973, Tsyklychnost y prohnozy solnechnoi aktyvnosty. – L. : Nauka
Erofeev, D.V. 2004, Solnechnaia aktyvnost y ee vlyianye na
Zemliu. Tr. UAFO. – Vladyvostok : Dalnauka, 8, 37
Erofeev, D.V. 2010, Solnechnaia aktyvnost y ee vlyianye na Zemliu. Tr. UAFO. – Vladyvostok : Dalnauka,13, 57
Zeldyna, M.Iu., Zemanek, E.N., Serheeva, A.N. 1956 Tr. Kyiv. astronom. Observatorii, 1, 81
Zeldyna, M.Iu., Zemanek, E.N., Serheeva, A.N. 1958 Tr. Kyiv. astronom. Observatorii, 2, 1
Lozytskaia, N.Y. 2010, Kosmichna nauka i tekhnolohiia,16, 4, 30
Lozytska, N. 2010, Visn. Kyiv. nats. un-tu imeniTarasa Shevchenka. Astronomiia,46, 16
Lozytska, N., Yefimenko, V. 2013, Visn. Kyiv. nats. un-tu imeniTarasa Shevchenka. Astronomiia,50, 55
Lozytskaia, N.Y., Lozytskyi, V.V. 2005, Tr. 9-i Pulkovskoi mezhd.konf. po fyzyke Solntsa “Solnechnaia aktyvnost kak faktor kosmycheskoi pohody”; S.-Pb, 4-9 yiulia 2005. – SPb. : VVM,87
Pishkalo, M. 2014, Visn. Kyiv. nats. un-tu imeni Tarasa Shevchenka. Astronomiia,51, 36
Tlatova, K.A., Vasyleva, V.V., Tlatov, A.H. 2013, Yzv. Krymskoi Astrofyz. observatoryy, 109, 4, 76
Tsyrkuliary Kyevskoi Astronomycheskoi Observatoryy, 1946–1952, 1, 65
Georgieva, K., Nagovitsyn, Yu., Kirov, B. 2014arXiv1411.6030G
Lozitska, N.I. 2005, Kinematika i Fizika Neb. Tel, Suppl., 5, 151
Lozitska, N.I., Lozitsky, V.G., Andryeyeva, O.A. 2015, Advances in Space Res., 55, 3, 897
Javaraiah, J. 2013, Advances in Space Res.,52, 5, 963
Schatten, K.H., Scherrer, P.H., Svalgaard, L. 1978, Geophysical Research Lett.,5, 411
Nagovitsyn, Yu.A., Pevtsov, A.A., Livingston, W.C. 2012, Astrophys.
J. Lett., 758, 1, 20
Penn, M.J., MacDonald, R.K.D. 2007, Astrophys. J., 662, 2, 123
Pevtsov, A.A., Nagovitsyn, Yu.A., Tlatov, A.G., Rybak, A.L. 2011, Astrophys. J. Lett., 742, 2, 36

Full text PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/BTSNUA.2015.52.43-47