Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Astronomy, no. 66, p. 53 (2022)

Ivanchuk Viktor Hnatovich. Necrologue

V. Efimenko, PhD
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
(more…)

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Astronomy, no. 66, p. 49-52 (2022)

Astronomical observatory of Taras Shevchenko National University of Kyiv in 2022

V. Efimenko, PhD
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
(more…)

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Astronomy, no. 66, p. 42-48 (2022)

Modernization of astronomical complex of observational station Lisnyky

V. Kleshchonok, PhD
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine,
V. Karbovsky, Researcher
Main astronomical observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine,
М. Buromsky, engineer
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine,
M. Lashko, Researcher, PhD
Main astronomical observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine,
V. Efimenko, PhD
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
(more…)